Our Score

4 เทคนิคที่จะทำให้ธนาคารอนุมัติ! เพื่อเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต

            วงเงินบัตรเครดิตของลูกค้า เป็นจำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้เมื่อต้องรูดบัตรเครดิต ซึ่งหากลูกค้าใช้เงินเกินครึ่งของจำนวนวงเงินบัตรเครดิตที่ทางธนาคารให้มา มีแนวโน้มที่จะทำลายคะแนนเครดิตของลูกค้าได้ ดังนั้น ลูกค้าควรใส่ใจวงเงินในบัตรเครดิตของลูกค้าสักนิดก่อนที่คิดจะใช้มัน อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าสงสัยว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้ทางธนาคาร เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ให้ มาดูกันค่ะว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถเพิ่มวงเงินให้สูงขึ้นได้

    เทคนิคที่ 1 คำนวณวงเงินที่ลูกค้าต้องการขั้นแรกลูกค้าควรคำนวณก่อนว่าลูกค้าจะต้องการขอเพิ่มวงเงินเท่าไร ถึงจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายและไม่เกินความสามารถในการใช้หนี้บัตรเครดิตของคุณลูกค้า ขอย้ำนะคะว่าต้องให้แน่ใจด้วยว่าวงเงินที่คุณขอเพิ่มนั้น คุณลูกค้าสามารถที่จะชำระหนี้ได้ในภายหลังในแต่ละเดือน และอย่าลืมคิดไตร่ตรองดูด้วยว่า คุณลูกค้ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือไม่ เพราะหากคุณมีรายจ่ายมากกว่า การขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตอาจจะทำให้ชีวิตคุณลูกค้าแย่ลงได้เลยทีเดียวค่ะ

เทคนิคที่ 2 พยายามทำให้เครดิตของคุณลูกค้าให้สะอาด แน่นอนว่าทางธนาคารย่อมไม่อยากจะเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้คุณลูกค้าอย่างแน่นอน หากคุณลูกค้ามีประวัติเครดิตที่ไม่สะอาด หรือไม่มีความรับผิดชอบในการจ่ายหนี้ต่าง ๆ เช่น ใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินที่เขากำหนดมา จ่ายหนี้ล่าช้าเป็นประจำ เป็นต้น ดังนั้น ก่อนที่คุณลูกค้าจะขอให้ทางธนาคารเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้ คุณลูกค้าต้องแน่ใจด้วยว่ามีคะแนนเครดิตที่ดี หรือไม่มีประวัติชำระล่าช้าหรือค้างชำระอย่างน้อย ๆ 6 เดือน เพราะการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณลูกค้ากำลังมีปัญหาทางการเงิน และหากมีเครดิตที่ไม่น่าเชื่อถือพอ แน่นอนว่าทางธนาคารจะไม่อนุมัติให้แน่นอนค่ะ

  เทคนิคที่ 3 ขอเพิ่มวงเงินเครดิตของคุณลูกค้าให้น้อยที่สุด ถึงแม้ว่าคุณลูกค้าอาจจะถูกทางธนาคารโน้มน้าวให้เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตให้สูง ๆ ก็ตาม แต่มันจะดีกับตัวคุณลูกค้ามากกว่าหากคุณลูกค้าไม่ใจอ่อน และขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแค่ในระดับที่จำเป็นต้องใช้จริงเท่านั้น เพราะการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตในจำนวนที่พอดีนั้น มันจะสามารถช่วยให้คุณลูกค้าลดอัตราการใช้บัตรเครดิตลงได้มาก ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณลูกค้าจะไม่ต้องเป็นหนี้มาก แถมคะแนนเครดิตคุณลูกค้ายังจะคงอยู่ในระดับดีอีกด้วย

เทคนิคที่ 4 ขอเพิ่มเครดิตวงเงินชั่วคราว หากคุณลูกค้าคิดว่าทางธนาคารอาจปฏิเสธในการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต คุณลูกค้าสามารถเสนอให้ทางธนาคารเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวให้คุณลูกค้าได้ เพราะมีหลายธนาคารเลยที่มีตัวเลือกนี้ แต่เราขอแนะนำว่าใช้เฉพาะในกรณีจำเป็นเท่านั้นนะคะ อย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามแม้ว่าทางธนาคารจะเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวให้ แต่วงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวนี้ก็มีกำหนดระยะในการคืนเงินนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ประมาณ 30 วันหลังจากที่วงเงินอนุมัติ