บัตรเครดิต KTC – Virtual Card-บัตรกรุงไทย (KTC)

Our Score
บัตรเครดิต KTC - Virtual Card-บัตรกรุงไทย (KTC)
บัตรเครดิต KTC – Virtual Card-บัตรกรุงไทย (KTC)

บัตรเครดิต KTC Virtual หนึ่งเดียวที่ควบคุมได้ทุกการใช้จ่ายออนไลน์ เพราะ KTC Virtual ไม่มีการออกบัตรในรูปแบบตัวการ์ดพลาสติกให้ ข้อมูลหลักของบัตรเครดิต เช่น หมายเลขบัตร, วันหมดอายุของบัตร สามารถที่จะดูได้เฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถทราบข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุมและกำหนดการใช้จ่ายออนไลน์ด้วยตัวเอง ทั้งกำหนดและปรับเปลี่ยนวงเงินบัตรในการซื้อสินค้า กำหนดยอดค่าใช้จ่ายสูงสุดในการใช้ต่อครั้งและต่อวัน กำหนดจำนวนครั้งในการใช้จ่ายต่อวัน และกำหนดรายการใช้จ่ายสำหรับในประเทศและต่างประเทศ”

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร

✔ ควบคุมและกำหนดการใช้จ่ายออนไลน์ได้ตามใจ ง่ายด้วย 4 ขั้นตอน
– กำหนดและปรับเปลี่ยนวงเงินบัตร ในการซื้อสินค้าและบริการได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
– กำหนดยอดค่าใช้จ่ายสูงสุดในการใช้ต่อครั้ง และต่อวัน
– กำหนดจำนวนครั้งในการใช้จ่ายต่อวัน
– กำหนดรายการใช้จ่ายสำหรับในประเทศและต่างประเทศ
✔ เพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยระบบ One Time Password (OTP) ไม่ต้องจำรหัส
✔ สามารถเรียกดูรายละเอียดบัตรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที ไม่ต้องกังวลเรื่องการพกบัตร บัตรชำรุด หรือบัตรสูญหาย
✔ สามารถตรวจสอบการทำรายการใช้จ่ายย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ได้
บัตรเครดิต KTC - บัตรกรุงไทย (KTC)
บัตรเครดิต KTC – บัตรกรุงไทย (KTC)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
  • กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

กรณีสมัครบัตรเสริม

  • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/ มารดา/ ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
  • โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

รายได้ขั้นต่ำ

ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน