ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง ?

ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง ?

ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง
ถ้าต้องการ ทําบัตรเครดิตต้องใช้อะไรบ้าง

เมื่อทุกคนก้าวมาเป็นมนุษย์เงินเดือน คิดว่าเกือบทุกคนย่อมคิดถึงการมีบัตรเครดิตติดตัวไว้ใช้สักนึงใบอย่างแน่นอน วันนี้เราเลยมีเงื่อนไขการทำบัตรเครดิตว่า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร สามารถติดตามอ่านรายละเอียดในด้านล่างได้เลยค่ะ

เงื่อนไขอันดับแรกที่ทางธนาคารจะพิจารณาในการทำบัตรเครดิตคือ

  1. ผู้สมัครบัตรเครดิตต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (แต่หากผู้สมัครมีอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องสมัครเป็น บัตรเสริมแทน โดยการสมัครบัตรเสริมนี้จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรเสริม โดยผู้สมัครบัตรเสริมจะต้องมีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายในบัตรเสริมจะรวมอยู่ยอดบัตรหลัก)
  2. รายได้เฉลี่ยขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน โดยรายได้ดังกล่าวนี้ หมายถึงเงินเดือน + รายได้ประจำอื่นๆ ( อาจจะมาจากค่าล่วงเวลา , ค่าคอมมิชชั่น หรือรายได้จากทางอื่นๆ)

แต่ถ้าหากผู้ที่จะสมัครบัตรเครดิตไม่มีรายได้ประจำหรือสลิปเงินเดือนที่แน่นอน ก็สามารถมีบัตรเครดิตได้เช่นกัน โดยการนำเงินไปฝากเท่าๆ กันในช่วงเวลาเดียวกันในทุกๆ เดือน ซึ่งการฝากแบบนี้จะคล้ายๆ กับการฝากประจำ แต่จะเรียกว่า การทำบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน ซึ่งตอนนี้มีหลายธนาคารที่สามารถทำแบบนี้ได้ โดยจะมีเวลาในการพิจารณาอยู่ที่ 16 วันทำการ (ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และ 19 วันทำการ (ในต่างจังหวัด) ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่ทางฝ่ายงานได้รับเอกสารในการสมัครครบถ้วน

เอกสารที่ผู้สมัครบัตรเครดิตต้องเตรียมไปในการสมัครบัตรเครดิตกับทางธนาคาร คือ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ) ถ้าไม่ได้เตรียมสำเนาไป ทางธนาคารจะขอตัวจริงเพื่อนำไปถ่ายเป็นสำเนาให้ แล้วให้เราเซ็นสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัครอยู่ (ยกเว้นชาวต่างชาติ) (ถ้าไม่ได้เตรียมสำเนาไป ทางธนาคารจะขอตัวจริงเพื่อนำไปถ่ายเป็นสำเนาให้ แล้วให้เราเซ็นสำเนาถูกต้อง
  3. เอกสารแสดงรายได้ของเรา เช่น หลักฐานการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
    สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
  4. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ท่านมี
  5. สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
  6. สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท

เมื่อทางธนาคารได้เอกสารครบถ้วนแล้ว จะให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดส่วนตัว และให้เลือกวันที่จะให้ตัดยอดชำระ

และเลือกวันที่จะให้ชำระ เพียงแค่เท่านี้ ส่วนหลังจากนี้ก้รอให้ทางธนาคารโทรติดต่อกลับมาว่าสมัครบัตรเครดิตผ่านหรือไม่